Datum laatste herziening: 1 januari 2018

Deze website, met inbegrip van alle functies en inhoud (“website”) wordt beschikbaar gesteld door LDiscovery, LLC (hierna te noemen “KLDiscovery”) en is onderhevig aan deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst (“overeenkomst”).

KLDiscovery is een groep bedrijven, die gespecialiseerd is in eDiscovery- en gegevenshersteloplossingen en opereert wereldwijd via LDiscovery, LLC, Kroll Ontrack, LLC en LD International Holdings Limited samen met de betreffende dochtermaatschappijen.

Deze overeenkomst is een contractuele overeenkomst tussen u (“u” “uw”) en KLDiscovery met betrekking tot uw gebruik van deze website. U moet een kopie van deze overeenkomst afdrukken voor uw eigen administratie. Deze overeenkomst is niet van toepassing op diensten die aan u door KLDiscovery worden geleverd, aangezien deze levering plaatsvindt in overeenstemming met de schriftelijke overeenkomst voor de van toepassing zijnde diensten.

GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET ALS U NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN

KLDiscovery behoudt het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, deze overeenkomst aan te passen, te wijzigen of op een andere manier te herzien, of om functies van deze website te wijzigen of te verwijderen. Zulke aanpassingen, wijzigingen of herzieningen van deze overeenkomst worden direct van kracht bij plaatsen op de website. U stemt ermee in dat zulke aangepaste, gewijzigde en herzien voorwaarden bindend zijn als u deze website bezoekt of gebruikt nadat KLDiscovery een kennisgeving van wijzigingen, aanpassingen of herzieningen heeft geplaatst. Als u niet instemt met de aangepaste, gewijzigde of herziene voorwaarden, moet u deze website niet gebruiken nadat zulke aanpassingen, wijzigingen of herzieningen zijn geplaatst.

Op deze website kunnen links staan, die u naar andere websites doorsturen die wel of niet aangesloten zijn bij deze website en/of KLDiscovery. Deze andere gelinkte websites, met inbegrip van de websites van de groepsmaatschappijen van KLDiscovery, alsmede de websites van derde dienstverleners van KLDiscovery, of partners (gezamenlijk “derde partijen”) kunnen andere voorwaarden hebben die afwijken van de voorwaarden in deze overeenkomst. Uw bezoek aan en gebruik van zulke gelinkte websites via links die geplaatst zijn op deze website vallen niet onder deze overeenkomst, maar onder de gebruiksvoorwaarden en beleid van die websites. Daarbij is KLDiscovery niet verantwoordelijk voor uw bezoek en gebruik van zulke gelinkte websites.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

KLDiscovery beheert en onderhoudt deze website. Alle inhoud op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, illustraties, grafieken, logo's, digitale downloads, gegevens, software, titels, pictogrammen, scripts, audiofragmenten en videofragmenten is eigendom van KLDiscovery of diens derde partijen en wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten (die geregeld worden door en onderhevig zijn aan Amerikaanse en internationale auteurswetten en verdragsbepalingen, privacy- en publiciteitswetten en communicatieregelgeving en -statuten). De inhoud is eigendom van en wordt beheerd door KLDiscovery, diens groepsentiteiten of de derde partijen die toestemming hebben gegeven of op een andere manier hun inhoud of recht om hun producten en/of diensten op de markt te brengen aan KLDiscovery beschikbaar hebben gesteld.

Registreerde of niet-geregistreerde handelsmerken, dienstmerken, auteursrechtelijk beschermd materiaal of andere bedrijfseigen informatie of intellectueel eigendom dat op deze website verschijnt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot logo's, afbeeldingen of tekens, metatags of een soortgelijke code, of verborgen tekst of elementen die zulke informatie of eigendom bevatten, mogen niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk of auteursrecht worden gebruikt. U mag geen framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, logo's, afbeeldingen, tekst of andere bedrijfseigen informatie of intellectueel eigendom van KLDiscovery, of op een andere manier inhoud of ander materiaal op deze website integreren in een andere website, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van KLDiscovery. U mag niet dieplinken naar een pagina of deel van deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KLDiscovery.

Schending van handelsmerken en auteurswetten (“schending”) kan leiden tot aanzienlijke burgerlijke aansprakelijkheids- of strafrechtelijke boetes onder Amerikaanse en/of internationale auteurswetten en merkenrechten. U stemt ermee in dat reproductie van gebruik van inhoud, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of ander intellectueel eigendom op deze website, behalve indien toegestaan door deze overeenkomst, beschouwd wordt als opzettelijke schending.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

U garandeert en verklaart aan KLDiscovery dat u deze website niet zult gebruiken voor een doeleinde dat onwettig, illegaal of verboden wordt door deze overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het uitvoeren van de verboden activiteiten die hieronder vermeld staan, samen met het versturen, plaatsen, overdragen, weergeven, verspreiden of het bewust ontvangen of zoeken naar dreigend, pestend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, seksueel getint, pornografisch of godslasterlijk materiaal, inhoud of afbeeldingen of andere afbeeldingen, inhoud of berichten die als obsceen, wellustig, extreem gewelddadig of op een andere manier als aanstootgevend beschouwd kunnen worden. Als u een van deze verantwoordelijkheden overtreedt, kan KLDiscovery uw toegang tot deze website direct blokkeren.  KLDiscovery behoudt naar eigen goeddunken het recht voor om de toegang tot deze website te ontzeggen om wat voor reden dan ook, met inbegrip vanwege overtreding van deze overeenkomst.

U stemt ermee in dat de informatie die u verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig is. Als u informatie verstrekt die onjuist, foutief, niet actueel of onvolledig is (of KLDiscovery heeft voldoende redenen om te vermoeden dat zulke informatie onjuist, foutief, niet actueel of onvolledig is), heeft KLDiscovery het recht heeft om uw toegang en de gerelateerde activiteit te schorsen of te blokkeren en om toekomstig gebruik van deze website te weigeren.

VERBODEN ACTIVITEITEN

Het is verboden om de website te gebruiken, en u stemt ermee in dat u deze website niet zult gebruiken of door anderen laat gebruiken, zonder beperking, voor het volgende:

(a) een handeling uitvoert die zorgt voor een onredelijke of disproportioneel grote belasting of verspilling van waardevolle tijd van de infrastructuur of hulpbronnen van de website, waaronder, maar niet beperkt tot, het versturen of promoten van spam, junk mail, kettingbrieven of andere ongewenste of onwettige technieken voor massa-e-mails;

(b) ID's, toegewezen bevestigingsnummers en/of wachtwoorden bekendmaken aan of delen met ongeautoriseerde derde partijen, of het gebruik van de ID's, toegewezen bevestigingsnummers en/of wachtwoorden voor ongeautoriseerd gebruik van, of het op een andere manier toestaan aan of vergemakkelijken voor anderen om toegang te krijgen tot KLDiscovery's informatietechnologiesystemen, omgevingen, netwerken, bestanden, gegevens of accounts door het gebruik van de ID's, toegewezen bevestigingsnummers en/of wachtwoorden;

(c) toegang krijgen tot of een poging doen om toegang te krijgen tot KLDiscovery's informatietechnologiesystemen, omgevingen, netwerken, bestanden, gegevens of accounts, waarvoor uitdrukkelijke toestemming niet is verkregen (met inbegrip van toegang tot gegevens die niet voor u zijn bestemd), of het inloggen op een server of account waarvoor u geen toegangsautorisatie hebt;

(d) poging tot ontcijferen, decompileren, ontmantelen, aanpassen, verwijderen of reverse-engineering van software of HTML-code die op een of andere manier deel uitmaakt van deze website;

(e) op een ongeautoriseerde manier verstoren, onderbreken, onbruikbaar maken of beschadigen (of poging tot verstoren, onderbreken, onbruikbaar maken of beschadigen) van het gebruik of bedrijf van deze website of die van KLDiscovery, diens aangesloten of gerelateerde entiteiten, of de systemen, apparatuur of toepassingen of diensten van derde partijen voor gebruikers, hosts of netwerken, door het gebruik van programma's, scripts, commando's, virussen, wormen, web bugs, schadelijke codes, Trojaanse paarden, andere besmetters of anders. Daartoe behoren denial-of-service-aanvallen, overbelasten van netwerken, opzettelijke pogingen om een dienst te overbelasten of bronnen van een dienst excessief te overbelasten, pogingen om een host te laten crashen en/of aanpassen of rerouting van content of diensten die op deze website worden aangeboden;

(f) poging tot het omzeilen of ontwrichten van systeem- of netwerkbeveiligingsmechanismen (bijv. authenticatie), of het op de proef stellen van de beveiliging van een systeem, netwerk of account, die geassocieerd wordt met of gebruikt wordt in combinatie met deze website;

(g) uploaden, plaatsen, mailen of op een andere manier overdragen van informatie, inhoud of eigendomsrechten, waartoe u niet het recht hebt om deze over te dragen onder deze overeenkomst, wetgeving of andere contractuele of fiduciaire relaties; en/of

(h) het gebruik van een robot, spider, intelligent agent, metasearching, ander automatisch apparaat of een handmatig proces voor het zoeken naar, controleren van of kopiëren van pagina's van de KLDiscovery-website of de inhoud.

GARANTIES

Alle inhoud, producten en diensten op deze website, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven door KLDiscovery, worden zonder volledigheidsgarantie geleverd en zonder verdere garanties, uitdrukkelijk of impliciet, behalve de garanties die, onder Amerikaanse wetgeving of jurisdictie, bij wet geïmpliceerd zijn en onbevoegd zijn voor uitsluiting, beperking of aanpassing. KLDiscovery doet afstand van alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Geen maatschappij binnen de KLDiscovery-groepsmaatschappijen, of derde partijen, of andere personen die betrokken zijn bij het creëren, produceren, hosten en/of verspreiden van deze website, garanderen dat de functies, eigenschappen of diensten ononderbroken of vrij van storingen zullen zijn, dat fouten worden hersteld, of dat de server die de inhoud beschikbaar maakt vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten. De inhoud die u op deze website bezoekt wordt alleen aangeboden voor uw gemak en informatievoorziening. KLDiscovery neemt geen verantwoording op zich betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van deze website of m.b.t. de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of geldigheid van inhoud, diensten en/of handelswaar die aangeboden of aangekocht wordt in overeenstemming met uw gebruik van deze website.

Uw gebruik van deze website is op eigen risico. U draagt alle kosten van al het noodzakelijke onderhoud (met inbegrip van, zonder beperking, uw internetverbinding) en de reparatie en het herstel van uw computer, netwerk en/of systeem.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

KLDiscovery, diens groepsmaatschappijen of betreffende functionarissen, directeuren, medewerkers of agenten, of andere personen of entiteiten die betrokken zijn bij het creëren, produceren, verspreiden of hosten van deze website, kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, gevolgschade, incidentele schade, bijzondere schade, schadevergoeding of exemplaire schade, die ontstaat onder contract, garantie of onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of een andere theorie van aansprakelijkheid, ongeacht of KLDiscovery (of diens groepsmaatschappijen) wist of zou hebben moeten weten van de mogelijkheid van zulke schade, met inbegrip van en zonder beperking, het gebruik of poging tot gebruik van deze website of andere gelinkte sites.   De maximale aansprakelijkheid van LDiscovery, LLC die het gevolg is van aansprakelijkheid conform uw gebruik van deze website zal beperkt zijn tot 10.000 dollar.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in dat deze overeenkomst en uw gebruik van de website in alle opzichten wordt geregeld door de wetten van de staat Virginia, ongeacht conflict van wettelijke regelingen en wordt niet geregeld door het Weens Koopverdrag. U gaat verder akkoord met en onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied in federale- en staatsgerechtshoven in de staat Virginia voor alle geschillen, zaken en strijdpunten met betrekking tot deze website, uw gebruik van deze website en zaken die voortvloeien uit of met betrekking tot deze overeenkomst.

VRIJWARING

U stemt ermee in KLDiscovery, diens groepsmaatschappijen en hun functionarissen, directeuren, medewerkers, aangesloten of gerelateerde entiteiten, derde partijen, agenten, licentiegevers en leveranciers te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle vorderingen, eisen, acties, kosten, aansprakelijkheid, verliezen en schade (met inbegrip van voor rechtsbijstand) als gevolg van uw gebruik van deze website, uw overtreding van bepalingen van deze overeenkomst en/of uw nalatigheid, verzuim of wanpraktijken.

GEEN JURIDISCH ADVIES

De informatie op deze website is niet ontworpen of bedoeld voor het geven van juridisch of ander professioneel advies, maar is slechts bedoeld als startpunt voor onderzoek naar juridische technologie. Terwijl alles in het werk is gesteld voor de nauwkeurigheid van deze informatie, is er geen aansprakelijkheid voor fouten of verzuim.

ALGEMENE BEPALINGEN

Het nalaten van KLDiscovery om te handelen naar aanleiding van een overtreding van u of anderen, zorgt er niet voor dat KLDiscovery afziet van het recht om te handelen met betrekking tot volgende of soortgelijke overtredingen. Als een bepaling in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is, wordt deze bepaling geschrapt en blijven de andere bepalingen van kracht. Titels zijn alleen bedoeld als referentie. U en KLDiscovery handelen volgens marktconforme voorwaarden, waardoor er een commerciële relatie ontstaat. KLDiscovery is niet uw agent, vertegenwoordiger of zaakwaarnemer. De bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, en elke verplichting waarnaar wordt verwezen, vormen de gehele overeenkomst tussen KLDiscovery (met inbegrip van derde partijen), diens groepsmaatschappijen en u, en vervangen vorige overeenkomsten of afspraken die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen. Als er inconsistenties zijn tussen deze overeenkomst en toekomstige gepubliceerde gebruiksvoorwaarden of afspraken, is de laatst gepubliceerde overeenkomst geldig.

AANMAKEN ACCOUNT

Om ervoor te zorgen dat u bepaalde diensten of software op deze website kunt gebruiken, kan het noodzakelijk zijn dat u een account moet openen voor het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarvoor moet u zich registreren door het geven van actuele, volledige en nauwkeurige informatie. U moet ook een accountnaam en wachtwoord aanmaken. U bent volledig verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account en blijft volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd onder uw account, met inbegrip van ontstane kosten.  KLDiscovery is niet aansprakelijk voor verliezen die voor u kunnen ontstaan als gevolg van dat iemand anders of wachtwoord of account gebruikt, met of zonder uw medeweten.

PRIVACY

Persoonlijke informatie die doorgegeven of verstrekt wordt aan KLDiscovery via deze website is onderhevig aan het privacybeleid van KLDiscovery, dat bekeken kan worden op http://www.KLDiscovery.com/privacy en geïntegreerd is in deze overeenkomst. Daarnaast geeft u door gebruik van deze website uitdrukkelijke toestemming aan KLDiscovery voor het verzamelen van persoonlijke informatie en andere informatie over u, zoals nader beschreven in het privacybeleid van KLDiscovery.